بروزرسانی : 1398/11/02
جستجو
Menu

آمار جمعیت بیمه شدگان سازمان لغایت97

کارکنان دولت
5342955
روستائیان
18372116
همگانی
7130526
ایرانیان
424726
سایر اقشار
1173632

جمع
2500000

همگانی نامعتبر (فعال در سیستم و فاقد اعتبار)
6812417
روستائیان نامعتبر (فعال در سیستم و فاقد اعتبار)
1231426

جمع کل آمار
35000000

وضعیت پرداختی به موسسات طرف قرارداد سازمان لغایت97

یکی از اقدامات بسیار مهم سازمان در سال 97 تلاش در جهت بروز رسانی مطالبات و پرداختی به موسسات درمانی است که در همین راستا در سال جاری با ارائه اسناداز طرف موسسات دولتی - دانشگاهی70 % علی الحساب پرداخت و 30 % باقیمانده پس از رسیدگی کامل به موسسات درمانی پرداخت می شود .در خصوص موسسات درمانی خصوصی با ارائه اسناد از طرف موسسات 60% علی الحساب و 40% باقیمانده پس از رسیدگی کامل پرداخت می شود .

اقدامات برجسته سازمان لغایت97

اجرای طرح استحقاق سنجی ( اعتبارسنـجی ) الکترونیـکی درمـان بیمه شـدگان، راه انـدازی سامانه تلفنی 1666 ، ایجـاد مـرکز ملی تحقیـقات بیمـه سلامـت ، بــروز رسـانی مطالبـات پرداخـتی به داروخانه های طرف قرارداد ، رفع همـپوشانی و جلـوگیری از ایجـاد همپوشانی جدید، به روز رسانی سامانه تایید دارو ، استقرار اپلیکیشن بیمه سلامت و استقرار سامانه پردازشگر اسناد پزشکی .

مجموع
0

تعداد مراکز شهری طرف قرارداد
113
تعداد پزشک خانواده طرف قرارداد
6569
تعداد مراکز روستایی طرف قرار داد
2828
تعداد مراکز شهری روستایی طرف قرارداد
2202