بروزرسانی : 1400/06/21 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

آمار جمعیت بیمه شدگان سازمان لغایت99

کارکنان دولت
5216901
روستائیان
20296470
همگانی
13707225
ایرانیان
374260
سایر اقشار
2683482


جمع کل آمار
42278338

وضعیت پرداختی به موسسات طرف قرارداد سازمان لغایت98

یکی از اقدامات بسیار مهم سازمان در سال 98 تلاش در جهت بروز رسانی مطالبات و پرداختی به موسسات درمانی است که در همین راستا در سال جاری با ارائه اسناداز طرف موسسات دولتی - دانشگاهی70 % علی الحساب پرداخت و 30 % باقیمانده پس از رسیدگی کامل به موسسات درمانی پرداخت می شود .در خصوص موسسات درمانی خصوصی با ارائه اسناد از طرف موسسات 60% علی الحساب و 40% باقیمانده پس از رسیدگی کامل پرداخت می شود .

اقدامات برجسته سازمان لغایت98

اجرای طرح استحقاق سنجی ( اعتبارسنـجی ) الکترونیـکی درمـان بیمه شـدگان، راه انـدازی سامانه تلفنی 1666 ، ایجـاد مـرکز ملی تحقیـقات بیمـه سلامـت ، بــروز رسـانی مطالبـات پرداخـتی به داروخانه های طرف قرارداد ، رفع همـپوشانی و جلـوگیری از ایجـاد همپوشانی جدید، به روز رسانی سامانه تایید دارو ، استقرار اپلیکیشن بیمه سلامت و استقرار سامانه پردازشگر اسناد پزشکی .

خلاصه گزارش اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

تعداد 3583 پیشنهاد (77% فردی و 23% گروهی؛ 94% کیفی و 6% کمی) از همکاران سازمانی و صاحب‌نظران برون سازمانی در سامانه مدیریت کیفیت ثبت گردیده است که 22% آنها تصویب شده، 64% (ضمن احترام و تشکر از همکاران پیشنهاددهنده) رد‌شده‌ و 14% دردست بررسی دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، کمیته ارزیابی و کارگروه توسعه مدیریت درسطح ادارات کل استانی است.

تاکنون27 درصد همکاران سازمان، حداقل یک پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها ثبت نموده اند.

طبقه‌بندی پیشنهادهای ثبت‌شده براساس اهداف کلان سازمان به شرح ذیل است:

- تعداد 1459 پیشنهاد (41%) مرتبط با هدف کلان افزایش کارایی و ارتقای بهره‌وری

- تعداد 856 پیشنهاد (24%) مرتبط با هدف کلان استقرار کامل سازمان الکترونیک

- تعداد 487 پیشنهاد (14%) مرتبط با هدف کلان اطلاع‌رسانی کارآمد و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی

- تعداد 343 پیشنهاد (9%) مرتبط با هدف کلان استقرار خرید راهبردی خدمات سلامت

- تعداد 189 پیشنهاد (5%) مرتبط با هدف کلان تأمین منابع مالی پایدار

- تعداد 91 پیشنهاد (2%) مرتبط با هدف کلان مشارکت در استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع

- تعداد 63 پیشنهاد (2%) مرتبط با هدف کلان پوشش اجباری و همگانی بیمه پایه سلامت

- تعداد 57 پیشنهاد (2%) مرتبط با هدف کلان ایجاد خریدار واحد خدمات سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت ایران

- تعداد 38 پیشنهاد (1%) مرتبط با هدف کلان استقرار راهنماهای بالینی

آمار درخواست کد استحقاق سنجی

جمع کل آمار زمستان 98
15783500

جمع کل آمار بهار و تابستان 99
47107278

مجموع
0

تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سطح یک طرف قرارداد بیمه روستایی در سال 99
0

تعداد مراکز روستایی طرف قرارداد
3097
تعداد پزشک خانواده طرف قرارداد
7011
تعداد مراکز شهری روستایی  (زیر 20 هزار نفر)
781
تعداد مراکز شهری روستایی  (بالای 20 هزار نفر)
237