بروزرسانی : 1400/02/23 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

آمار جمعیت بیمه شدگان سازمان لغایت98

کارکنان دولت
5272938
روستائیان
20202073
همگانی
13439678
ایرانیان
544622
سایر اقشار
2638482


جمع کل آمار
42097793

وضعیت پرداختی به موسسات طرف قرارداد سازمان لغایت98

یکی از اقدامات بسیار مهم سازمان در سال 98 تلاش در جهت بروز رسانی مطالبات و پرداختی به موسسات درمانی است که در همین راستا در سال جاری با ارائه اسناداز طرف موسسات دولتی - دانشگاهی70 % علی الحساب پرداخت و 30 % باقیمانده پس از رسیدگی کامل به موسسات درمانی پرداخت می شود .در خصوص موسسات درمانی خصوصی با ارائه اسناد از طرف موسسات 60% علی الحساب و 40% باقیمانده پس از رسیدگی کامل پرداخت می شود .

اقدامات برجسته سازمان لغایت98

اجرای طرح استحقاق سنجی ( اعتبارسنـجی ) الکترونیـکی درمـان بیمه شـدگان، راه انـدازی سامانه تلفنی 1666 ، ایجـاد مـرکز ملی تحقیـقات بیمـه سلامـت ، بــروز رسـانی مطالبـات پرداخـتی به داروخانه های طرف قرارداد ، رفع همـپوشانی و جلـوگیری از ایجـاد همپوشانی جدید، به روز رسانی سامانه تایید دارو ، استقرار اپلیکیشن بیمه سلامت و استقرار سامانه پردازشگر اسناد پزشکی .

آمار درخواست کد استحقاق سنجی

جمع کل آمار زمستان 98
15783500

جمع کل آمار بهار و تابستان 99
47107278

مجموع
0

تعداد مراکز شهری طرف قرارداد
113
تعداد پزشک خانواده طرف قرارداد
6569
تعداد مراکز روستایی طرف قرار داد
2828
تعداد مراکز شهری روستایی طرف قرارداد
2202