بروزرسانی : 1399/09/14 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

نحوه‌ی ارائه خدمت

نام خدمت/ شناسه خدمت پرداخت هزینه های درمان روستائیان به دانشگاههای علوم پزشکی/19011067000
زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال در طول هفته در ساعات اداری و در ایام سال
زمان تحویل درخواست ساعت اداری
نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت درخواست هزینه توسط دانشگاه های علوم پزشکی ، شبکه بهداشت و مکان اخذ خدمت ادارات کل استانی
نحوه تحویل خدمت و مکان آن ادارت کل استانی
واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت براساس قرارداد و تفاهم نامه سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
مشخص بودن هزینه و شیوه واریز -
مراحل انجام کار درخواست هزینه ، محاسبه هزینه ، ثبت اطلاعات مربوط به مراکز بهداشت و بیمه شدگان تحت پوشش و خدمات ارائه شده به آنها اسناد مربوط به مراکز بهداشت ، ریز هزینه کرد خدمات سطح و نتایج پایش مشترک اداره کل بیمه سلامت استان و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان
مدارک مورد نیاز -

فرم نظر سنجی