بروزرسانی : 1398/11/02
جستجو
Menu

نحوه‌ی ارائه خدمت

نام خدمت/ شناسه خدمت برقراری بیمه و صدور دفترچه درمانی بیمه سلامت/ 19011068100
زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال در طول هفته در ساعات اداری و در ایام سال
زمان تحویل درخواست ساعت اداری
نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت در خواست هزینه توسط دانشگاهای علوم پزشکی، شبکه بهداشت و مکان اخذ خدمت ادارات کل استانی
نحوه تحویل خدمت و مکان آن ادارات کل استانی
واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت براساس قرارداد و تفاهم نامه سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مشخص بودن هزینه و شیوه واریز -
مراحل انجام کار در خواست هزینه، محاسبه هزینه، ثبت اطلاعات مربوط به مراکز بهداشت و بیمه شدگان تحت پوشش و خدمات ارائه شده به آنها اسناد مربوط به مراکز بهداشت، ریزهزینه کرد خدمات سطح و نتایج پایش مشترک اداره کل بیمه سلامت استان و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان
مدارک مورد نیاز -

فرم نظر سنجی