بروزرسانی : 1400/06/21 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

شروع

1
 
 

درخواست بیمه شده / متقاضی بیمه سلامت

2
 

کنترل و بررسی درخواست

3
 

ثبت اطلاعات در سامانه

4
 

ارائه خدمات به بیمه شدگان

5
 

پایان

6
 

شروع

1
 
 

ثبت اطلاعات تعداد جمعیت روستایی و پایش های انجام شده

2
 

محاسبه هزینه های تیم سلامت و خدمات سطح یک بیمه روستاییان عشایر و شهرهای زیر 20000 نفر

3
 

تهیه لیست پرداختی به تفکیک مراکز جامع سلامت و دانشگاههای علوم پزشکی

4
 

پایان

5
 

شروع

1
 
 

پذیرش اسناد پزشکی مراکز طرف قرارداد

2
 

رسیدگی ، مقومی اسناد پزشکی پذیرش شده

3
 

پرداخت اسناد پزشکی رسیدگی شده

4
 

پایان

6
 

شروع

1
 
 

ثبت نسخ دارویی

2
 

تشکیل پرونده برای نسخ نیاز به پرونده

3
 

بررسی کلیه رول های دارویی توسط سامانه

4
 

کنترل شناسه اصالت دارو (تایید دارو)

5
 

پایان

6
 

شروع

1
 
 

بارگذاری لیست حقوق مشمول حق بیمه (فایل ارسالی حقوقی)

2
 

بررسی و تایید اطلاعات

3
 

محاسبه و نرخ گذاری

4
 

صدور صورتحساب

5
 

دریافت حق بیمه(تسویه حساب)

6
 

پایان

7
 

شروع

1
 
 

بارگذاری و بروز رسانی قیمت و مشمولیت دارو و تجهیزات بر پایه ضوابط ابلاغی

2
 

لحاظ نمودن الزام کنترل اصالت دارو

3
 

لحاظ نمودن شرط یارانه ای و درصد یارانه دارو

4
 

ارائه قیمت دارو و تجهیزات

5
 

پایان

6