بروزرسانی : 1398/11/02
جستجو
Menu

ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی

 
ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه(PhD) پروانه دار 168,000
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتریاتخصصی در علوم پایه (MD-PhD) 278,000
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی 337,000
4 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی 384,000
5 کارشناس ارشد پروانه دار 145,000
6 کارشناس پروانه دار 126,000


تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۲- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد، یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

 

1- ضريب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی معادل نه هزار و پانصد (۵۰۰, ۹) ریال محاسبه می شود.

۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و شش هزار (۰۰۰ ,۲۰۶) ریال محاسبه می شود.

3- ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و چهل و چهار هزار ( 244,000) ریال محاسبه می شود.

۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (۰۰۰ ,ا۱۵) ریال محاسبه می شود.

۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و هفتاد و نه هزار (179,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان ها بخش عمومی غیر دولتی

 
ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 4745000 3796000 2847000 1898000
2 اتاق دو تختی 3690000 2952000 2214000 1476000
3 اتاق سه تختی و بیشتر 2636000 2109000 1582000 1054000
4 هزینه همراه 527000 422000 316000 211000
5 بخش نوزادان سالم 1582000 1266000 949000 633000
6 بخش نوزادان بیمار سطح دوم 2,108,000 1,686,000 1,265,000 843,000
7 بخش بیماران روانی 2636000 2109000 1582000 1054000
8 بخش بیماران سوختگی 7908000 6326000 4745000 3163000
9 بخش مراقبت های ویژه قلبی 6063000 4850000 3638000 2425000
10 بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی 4745000 3796000 2847000 1898000
12 بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 10544000 8435000 6326000 4218000
13 بخش های مراقبت های ویژه سوختگی 11862000 9490000 7117000 4745000

سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی

 

2-سهم سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان تامین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیر دولتی در سال 1398 به شرح زیر تعیین می شود:

الف - معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل هفتاد درصد (۷۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت

 

 

دانلود

98